Voor apotheken

VIPP Farmacie heeft als doel om de medicatieveiligheid voor patiënten en de efficiëntie van dossieroverdracht te vergroten door een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens. Lees op deze pagina meer over wat VIPP Farmacie voor jou als apotheekteam gaat betekenen en voorwaarden voor deelname.

Wat gaat VIPP Farmacie opleveren

VIPP Farmacie helpt de rol van apothekers verder uit te bouwen als dé medicatiespecialist in het samenspel tussen professional en patiënt. Zo worden verstrekkingen met verkeerde doseringen voorkomen en medicatie-interacties vermeden. Ook de toediening van geneesmiddelen waar een patiënt allergisch voor is, met alle vermijdbare schade van dien, wordt vermeden. Naast het voorkomen van fouten, kunnen apothekers door fijnmazigere data-analyse ook een bijdrage leveren aan het verder brengen van maatwerk. Dat is beter voor de patiënt, collega-zorgverleners en beter voor apothekers.

Voorwaarden voor deelname

Wanneer de beleidsregel VIPP Farmacie door VWS is gepubliceerd, start de inschrijving via het inschrijfportaal van DUS-I. Bekijk hier meer informatie over de deelname en voorwaarden.

  1. Een apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA). Een RSOA is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit openbare apotheken in Nederland. Deze bestaat uit ten minste acht openbare apotheken en is een rechtspersoonlijkheid (hieronder vallen juridische ondernemingsvormen zoals stichtingen, bv’s, nv’s, verenigingen, maatschappen en coöperaties et cetera). Voor het indienen van de subsidieaanvraag komt een modelsamenwerkingsovereenkomst voor regio apothekersorganisaties beschikbaar.
  2. Poliklinische en openbare apotheken, die extramuraal medicatie op recept verstrekken (met status Uitsluitend Recept (UR)), die ter hand stellen op naam aan patiënten voor de Nederlandse afzetmarkt en gebruikmaken van een apotheekinformatiesysteem (AIS), mogen deelnemen aan VIPP Farmacie.

Wanneer een apotheek aan de voorwaarden voldoet zijn er ook nog een aantal aanvullende vereisten voor deelname aan VIPP Farmacie voor zowel de apotheken als voor de regionale samenwerkingsverbanden apotheken (RSOA’s):

  1. Iedere apotheek kan maar aan één regionaal samenwerkingsverband deelnemen.
  2. Het regionaal samenwerkingsverband rapporteert aan VWS en het programmabureau op de manier zoals in de beleidsregel wordt gepubliceerd.
  3. De kosten van de activiteiten zijn uitsluitend subsidiabel voor zover de modules, met bijbehorende resultaten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn uitgevoerd.
  4. Indien het regionaal samenwerkingsverband of de deelnemende apotheken voor dezelfde activiteiten reeds andere subsidie ontvangt, wordt geen subsidie verstrekt.
  5. Voor dienstapotheken en instellingsapotheken voor extramurale zorg geldt dat zij alleen voor subsidie in aanmerking komen indien zij géén onderdeel zijn van een openbare of poliklinische apotheek. Elke apotheek krijgt eenmalig subsidie.

Apotheken die niet voldoen aan één van bovenstaande eisen, komen niet in aanmerking voor de subsidie uit de beleidsregel. Zie daarvoor de voorbeelden in onderstaand overzicht. 

Slide Heading
Previous slide
Next slide

VIPP Farmacie - Daar wordt iedereen beter van!

Als apotheker komen wij iedere dag ons bed uit om bij te dragen aan de gezondheid van patiënten. Door medicijnen te verstrekken met maximale effectiviteit, minimale gezondheidsrisico’s, en zo groot mogelijke maatschappelijke waarde. Deze ingewikkelde afweging vergt behalve kennis ook individueel maatwerk op basis van de juiste informatie. Daarom is het actief verzamelen, verkrijgen, registreren en overdragen van medicijninformatie over de patiënt onmisbaar in ons werk. De hoeveelheid beschikbare patiëntinformatie zal alleen maar toenemen, waardoor we met elkaar steeds betere en veiligere zorg kunnen bieden. Inmiddels bestaan er ICT-mogelijkheden die ons uitstekend van dienst kunnen zijn en ongekende kansen bieden om ons vak nog beter uit te voeren. Om hier de vruchten van te plukken, leveren we met VIPP Farmacie onze bijdrage aan de overkoepelende Richtlijn overdracht medicatiegegevens in de zorg. Dat is beter voor onszelf, onze collega-zorgverleners, en -bovenal- beter voor de patiënt.