Deelname en voorwaarden VIPP Farmacie

Wanneer de beleidsregel VIPP Farmacie door VWS is gepubliceerd, start de inschrijving via het inschrijfportaal van DUS-I. Bekijk hier meer informatie over de deelname en voorwaarden.

Voorwaarden voor deelname

  1. Een apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA). Een RSOA is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit openbare apotheken in Nederland. Deze bestaat uit ten minste acht openbare apotheken en is een rechtspersoonlijkheid (hieronder vallen juridische ondernemingsvormen zoals stichtingen, bv’s, nv’s, verenigingen, maatschappen en coöperaties et cetera). Voor het indienen van de subsidieaanvraag komt een modelsamenwerkingsovereenkomst voor regio apothekersorganisaties beschikbaar.
     
  2. Poliklinische en openbare apotheken, die extramuraal medicatie op recept verstrekken (met status Uitsluitend Recept (UR)), die ter hand stellen op naam aan patiënten voor de Nederlandse afzetmarkt en gebruikmaken van een apotheekinformatiesysteem (AIS), mogen deelnemen aan VIPP Farmacie.

Wanneer een apotheek aan de voorwaarden voldoet zijn er ook nog een aantal aanvullende vereisten voor deelname aan VIPP Farmacie voor zowel de apotheken als voor de regionale samenwerkingsverbanden apotheken (RSOA’s):

  1. Iedere apotheek kan maar aan één regionaal samenwerkingsverband deelnemen.
  2. Het regionaal samenwerkingsverband rapporteert aan VWS en het programmabureau op de manier zoals in de beleidsregel wordt gepubliceerd.
  3. De kosten van de activiteiten zijn uitsluitend subsidiabel voor zover de modules, met bijbehorende resultaten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn uitgevoerd.
  4. Indien het regionaal samenwerkingsverband of de deelnemende apotheken voor dezelfde activiteiten reeds andere subsidie ontvangt, wordt geen subsidie verstrekt.
  5. Voor dienstapotheken en instellingsapotheken voor extramurale zorg geldt dat zij alleen voor subsidie in aanmerking komen indien zij géén onderdeel zijn van een openbare of poliklinische apotheek. Elke apotheek krijgt eenmalig subsidie.

Apotheken die niet voldoen aan één van bovenstaande eisen, komen niet in aanmerking voor de subsidie uit de beleidsregel. Zie daarvoor de voorbeelden in dit overzicht.