Het VIPP Farmacie programma

Ons doel? De informatie-uitwisseling collectief, compleet, betrouwbaar en actueel te maken. Daar wordt iedereen beter van!

VIPP Farmacie staat voor versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional in de openbare farmacie. Het programma, inclusief subsidieregeling, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld voor openbare apotheken, poliklinische en dienstapotheken.

VIPP Farmacie is in nauwe samenhang opgezet met het programma Medicatieoverdracht. Het programma Medicatieoverdracht is begin 2020 van start gegaan onder regie van VWS.

Doel en onderdelen VIPP Farmacie

Het doel van VIPP Farmacie is om de medicatieveiligheid voor patiënten en de efficiëntie van dossieroverdracht te vergroten door een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners in de keten. VIPP Farmacie is erop gericht om collectief de informatie-uitwisseling compleet, betrouwbaar en actueel te maken. Hiermee wordt geanticipeerd op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (WEGIZ) die uiterlijk in 2026 van kracht wordt.

VIPP Farmacie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het in gebruik nemen van de standaarden voor medicatieoverdracht door apotheken:
    • Medicatieproces 9, Lab2Zorg en Contra-indicatie en Overgevoeligheden (CIO)
  2. De ontsluiting van medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten.
  3. De implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem (medisch farmaceutische beslisregels).

VIPP Farmacie helpt de rol van apothekers verder uit te bouwen als dé medicatiespecialist in het samenspel tussen professional en patiënt. Zo worden verstrekkingen met verkeerde doseringen voorkomen en medicatie-interacties vermeden. Ook de toediening van geneesmiddelen waar een patiënt allergisch voor is, met alle vermijdbare schade van dien, wordt vermeden. Naast het voorkomen van fouten, kunnen apothekers door fijnmazigere data-analyse ook een bijdrage leveren aan het verder brengen van maatwerk. Dat is beter voor de patiënt, collega-zorgverleners en beter voor apothekers.

Wat doet het ministerie?

Landelijk ziet men ook het belang van eenduidige en betrouwbare uitwisseling van medicatiegegevens in de zorg. Alle zorgsectoren van Nederland nemen dan ook deel. 

Ook het ministerie van VWS levert hierbij een bijdrage, onder meer in de vorm van wetgeving (Wegiz) en subsidie.

Met de wet Elektronische gegevensuitwisselingen in de zorg (Wegiz) wordt het straks verplicht dat de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt.

VIPP Farmacie sluit aan bij de veranderende wetgeving. Zodoende worden vermijdbare fouten voorkomen en maken zorgverleners de zorg veiliger.

Samenhang met het programma Medicatieoverdracht

Tien zorgsectoren hebben de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten’ geaccordeerd en hebben zich verenigd in het programma Medicatieoverdracht. Het landelijke programma Medicatieoverdracht is een initiatief van VWS en wordt uitgevoerd door Nictiz.

Via de website Samenvoormedicatieoverdracht.nl kunnen apothekers meer informatie vinden over het programma Medicatieoverdracht. Het programma Medicatieoverdracht is onderdeel van VIPP Farmacie. Zo gebruikt VIPP Farmacie onder meer de informatiestandaarden uit het programma Medicatieoverdracht.

De planning op hoofdlijnen

Na de zomer start de uitvoering van de Kickstart van het landelijke programma Medicatieoverdracht. Aan de Kickstart doen minimaal 4 sectoren mee: openbare apotheken, huisartsen, ziekenhuizen en VVT. Namens de sector Openbare Farmacie nemen 4 openbare en poli-apotheken mee met drie verschillende AIS-leveranciers. Tijdens de Kickstart wordt Medicatieproces (MP9) gebouwd en getest. De overige leveranciers starten hier in 2023 mee zodat in 2024 en 2025 MP9 geïmplementeerd kan worden bij de alle apotheken in Nederland via de regionale samenwerkingsverbanden. De informatiestandaarden Lab en CIO worden op een later moment geïmplementeerd. Planning hiervan volgt nog.

In hoofdlijnen betekent dit voor VIPP Farmacie:

  • Tussen Q3 en Q4 2023 de publicatie van de beleidsregel VIPP Farmacie;
  • Vanaf Q1 2024 inschrijven eerste deel van de regio’s voor de beleidsregel (via Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen (DUS-I)) en gunning door VWS;
  • Tot en met Q3 2024 voorbereiding van aanpassen werkprocessen en (regionale)werkafspraken regio’s en apotheken;
  • Vanaf Q4 2024 implementatie van MP9 in de apotheken (stapsgewijs, looptijd voor stap 3 t/m 6 eind 2025), kwartaal daarvoor scholing van het apotheekteam.

Het proces voor regionale samenwerkingsverbanden van apotheken

1
2
3
4
5

Publicatie

Beleidsregel VIPP Farmacie wordt gepubliceerd in de staatscourant.

Subsidie

Vanaf dit moment kunnen de regionale samenwerkingsverbanden van apotheken een subsidie aanvraag indienen bij DUS-i.

Aanpassen protocollen en scholing

De protocollen moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Apotheekmedewerkers worden geschoold in de nieuwe werkprocessen.

Implementatie

De nieuwe modules worden geïmplementeerd in de apotheek.

Toetsing

Door middel van een audit worden de behaalde resultaten getoetst.

Het proces voor leveranciers

1
2
3
4
5

Contracteren

Voor de gehele VIPP Farmacie regeling wordt een mantelovereenkomst afgesloten. Per module wordt een deelresultaten gecontracteerd.

Bouwen

Afstemmen functioneel ontwerp met gebruikersgroepen en daarna aanpassen van de bronsystemen.

Testen en valideren

Nieuwe werkwijze testen en valideren met gebruikersgroepen en validatie bij landelijke informatiestandaarden.

Implementatie

De nieuwe modules worden geïmplementeerd in de apotheek.

Toetsing

Door middel van een audit worden de behaalde resultaten getoetst.