Veelgestelde vragen

Veel gezocht:

Onderwerpen

Knoppen filter "filter label"

Een tegemoetkoming in de vorm van een vast subsidiebedrag per regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA) en een vast bedrag per deelnemende apotheek in een regio. De penvoerder van de regio ontvangt deze subsidiebedragen en draagt zorg voor de besteding van het RSOA bedrag binnen de regio en dat elke deelnemende apotheek het apotheek bedrag ontvangt. Dit betreft een maandelijkse gelijkmatige betaling over het aantal maanden waarvoor de subsidie wordt verleend. De penvoerder heeft de financiële en inhoudelijke verantwoording van de subsidie tijdens en na afloop van de looptijd van het programma. Bij het niet halen van de resultaten voor een van de onderdelen, zal het bedrag voor die onderdelen door de penvoerder terugbetaald moeten worden aan de subsidieverstrekker.

Iedere VIPP Farmacie regio stelt een projectleider VIPP Farmacie Regio aan, die nauw zal samenwerken met de Regiomanager van het VIPP Farmacie programmabureau. Een voorbeeld profiel is hier te downloaden.  Dit profiel kan de regio helpen om een VIPP Farmacie projectleider aan te stellen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling VIPP Farmacie moet een apotheek zijn aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Een regio moet alle apotheken in haar regio de mogelijkheid bieden om zich voor de VIPP Farmacie aan te sluiten bij het regionale samenwerkingsverband. Dit kan ook alleen een samenwerkingsovereenkomst zijn voor VIPP Farmacie. 

Apothekers kunnen deelnemen aan diverse bijeenkomsten waarin de beleidsregel VIPP Farmacie worden toegelicht. Bijvoorbeeld de Netwerkbijeenkomst Regionale Apothekersorganisaties. Meer informatie over ondersteuning van regionale samenwerkingsverbanden is beschikbaar op de pagina regionalisering.

Wil je alvast meer weten over de informatiestandaard Medicatie Proces 9 (MP9) en wat het voor jou gaat betekenen in de praktijk? Zie https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/app/uploads/2022/01/Factsheet-zorgaanbieder-wat-ik-kan-verwachten-van-Medicatieoverdracht-versie-jan-2022.pdf

Een apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA). Een RSOA is een regionaal samenwerkingsverband van openbare apotheken in Nederland dat:

  1. bestaat uit ten minste acht openbare apotheken
  2. rechtspersoonlijkheid heeft. Hieronder vallen alle juridische ondernemingsvormen als stichtingen, bv’s, nv’s, verenigingen, maatschappen en coöperaties et cetera.

Voor enkel de deelname aan de VIPP Farmacie is het niet noodzakelijk dat een apotheek volwaardig actief lid wordt van een regionaal samenwerkingsverband. Wel moet vaststaan dat er voor VIPP Farmacie een samenwerking is door middel van een samenwerkingsovereenkomst. Een model van deze overeenkomst wordt opgesteld in samenwerking met Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van VWS (zie de website). Bij de aanvraag van de subsidie door een regionaal samenwerkingsverband moet deze overeenkomst worden bijgevoegd.

In deze samenwerkingsovereenkomst komt onder andere te staan:

  • Wie de rechtspersoon is voor de subsidieaanvraag;
  • Resultaatverplichting zoals beschreven in het VIPP Farmacie beleidskader (volgt nog)
  • Inzet van alle deelnemers. Wat kan je van elkaar verwachten?
  • Officiële naam en KVK nummer van de deelnemende apotheken;
  • Duur van de overeenkomst

Een apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA). Een apotheek, die nog niet aangesloten is een bij een regio, kan aansluiten bij een RSOA, die geografisch gezien bij de apotheek in de buurt is gesitueerd.

VIPP Farmacie heeft als doel om te komen tot een uniforme wijze waarop de medicatiegegevens worden uitgewisseld tussen apothekers, collega-zorgverleners en de patiënt. Een apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken. VWS heeft voor een regionale aanpak gekozen, omdat de meeste zorgcontacten van de patiënt plaatsvinden binnen zijn of haar eigen woonplaats of omliggend gebied. Samenwerking van zorgprofessionals met de daarbij behorende gegevensuitwisseling is dus met name essentieel binnen een regio.  Regionale samenwerkingsverbanden zijn al actief op het terrein van gegevensuitwisseling. VIPP Farmacie sluit daarom aan op deze bestaande regionale samenwerkingsverbanden.

De poliklinische apotheek levert extramuraal geneesmiddelen en maakt daardoor deel uit van de sector openbare farmacie. Het gegeven dat een poliklinische apotheek in sommige gevallen eigendom is van een ziekenhuis, verandert niet dat ze qua dienstverlening tot de sector openbare farmacie behoort. Daarnaast maken alle poliklinische apotheken in Nederland gebruik van een openbaar Apotheek Informatie Systeem (AIS) en niet van een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). De leveranciers van de apotheekinformatiesystemen, die poliklinische apotheken gebruiken, nemen deel aan de VIPP Farmacie.

De poliklinische apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA). Zie ook Deelname en voorwaarden VIPP Farmacie.

zorgverleners beschikken met betrekking tot medicatiegegevens van een patiënt, labwaarden en patiëntkenmerken. Zo kunnen apothekers de medicatiebewaking en de zorg rondom een patiënt verder optimaliseren. Ondanks alle inzet van zorgverleners ontbreekt er regelmatig informatie en gaat er nog steeds helaas veel fout in de medicatieoverdracht. Jaarlijks zijn er circa 27.000 medicatie gerelateerde (her)opnames in het ziekenhuis waarbij ongeveer 1.000 mensen overlijden. De structuur van de huidige ICT-systemen ondersteunen apothekers op dit moment onvoldoende. Ook de zorgvraag wordt steeds complexer. Denk aan het ontslag van kwetsbare ouderen die terugkeren naar de thuissituatie of de complexiteit rondom behandelprotocollen voor antistolling.

De regeling VIPP Farmacie sluit aan bij de veranderende wetgeving rondom elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Hiermee worden vermijdbare medicatie gerelateerde fouten voorkomen en maken apothekers de zorg veiliger.

VWS stelt in het kader van VIPP Farmacie een subsidie beschikbaar zodat zorgverleners kunnen voldoen aan de wet Elektronische gegevensuitwisselingen in de zorg (WEGIZ). Het doel van deze wet is om verbetering in de gegevensuitwisseling te realiseren. Deze wet zal door de Tweede Kamer worden behandeld. Wanneer deze wet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, moeten alle apotheken voldoen aan deze wet. Het programma VIPP Farmacie biedt apothekers de ondersteuning om te voldoen aan de wetgeving, onder andere door het beschikbaar stellen van een subsidie. Na VIPP Farmacie zal er geen subsidiegeld meer komen om aan de wet WEGIZ te voldoen. Meer informatie over de wet WEGIZ is beschikbaar op Nen-egiz.nl.

In de Kickstart van het landelijke programma Medicatieoverdracht gaan in principe twee AIS leveranciers deelnemen met elk maximaal twee apotheken voor elk van de twee deelnemende regio’s. Zij nemen deel in een boven-sectorale kickstart waar minimaal ook huisartsen zorg, medisch specialistische zorg en de patiënt/client deelnemen. Naast de zorgaanbieders neemt voor de andere zorgsectoren ook een van hun softwareleveranciers deel. Meer informatie over de Kickstart is te vinden op de website van het landelijke programma Medicatieoverdracht.

De planning van de Kickstart en VIPP Farmacie zijn aan elkaar verbonden. Door de realisatie van de Kickstart zal een deel van het zorgveld een ketenbrede digitale gegevensuitwisseling voor het landelijke programma Medicatieoverdracht hebben neergezet. Dit levert veel kennis, inzichten en geleerde lessen op die ingezet kunnen worden bij het programma VIPP Farmacie.

De Kickstart wordt georganiseerd vanuit het landelijke programma Medicatieoverdracht met alle zorgsectoren. Dit omvat het bouwen van de informatiestandaarden in de zorgsystemen, de technische- en praktijktest en de eerste begeleide uitrol door twee regio’s met een aantal zorgaanbieders. De informatiestandaard Medicatieproces 9 en het ontsluiten naar de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van de patiënt worden getoetst aan de praktijk, de meerwaarde voor de zorg wordt aangetoond en voor andere zorgaanbieders kan hierdoor de implementatie zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De Kickstart is een goede voorbereiding op de brede uitrol. De richtlijn en informatiestandaard worden van de tekentafel naar de praktijk gebracht en beproefd. Meer informatie over de kickstart, waaronder regels en voorwaarden en de voor- en nadelen van deelname zijn te vinden op de website van het landelijke programma Medicatieoverdracht.

Tien zorgsectoren hebben de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten’ geaccordeerd en hebben zich verenigd in het programma Medicatieoverdracht. Het landelijke programma Medicatieoverdracht is een initiatief van VWS en wordt uitgevoerd door Nictiz. Via samenvoormedicatieoverdracht.nl kunnen apothekers meer informatie vinden. Het programma Medicatieoverdracht is onderdeel van VIPP Farmacie. Zo gebruikt VIPP Farmacie onder meer de informatiestandaarden uit het programma Medicatieoverdracht.

VIPP Farmacie heeft een sterke relatie met ‘Medicatieoverdracht’, het landelijke programma waarin tien sectoren gezamenlijk de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten implementeren. Zo start VIPP Farmacie parallel met de ‘Kickstart’ van het programma ‘Medicatieoverdracht’. De beleidsegel voor de kickstart Medicatieoverdracht is gepubliceerd op 17 januari 2022. Parallel aan de beleidsregel van de Kickstart zijn ook de gesprekken met de AIS-leveranciers gestart in januari 2022. Naar verwachting wordt de beleidsregel voor VIPP Farmacie in het najaar van 2023 gepubliceerd.

Meer informatie over deelname en voorwaarden is te vinden op deze pagina.

Kom je er toch niet helemaal uit?

Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Wij proberen binnen 2 werkdagen je vraag te beantwoorden

Winnie de Bruyn

Regiomanager