Skip to content
Phase12
VIPP Farmacie gaat een nieuwe fase in
gepubliceerd

VIPP Farmacie gaat een nieuwe fase in. Het plan voor de opschaling van het landelijke programma Medicatieoverdracht is goedgekeurd door de regiegroep Medicatieoverdracht. Deze regiegroep is het besluitvormend orgaan binnen het landelijke programma Medicatieoverdracht met alle zorgsectoren. Jacco Pesser neemt hieraan deel namens de sector Openbare Farmacie. De planning is dat de opschaling van Medicatieproces 9 bij apotheken start vanaf eind 2024. Dit hangt ook af van hoe de Kickstart verloopt.  

De opschaling van Medicatieoverdracht gebeurt in opeenvolgende fasen met de Openbare Farmacie en huisartsenzorg als eerste sectoren. De planning hiervan wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, zodat regionale apothekersorganisaties hier tijdig rekening mee kunnen houden.  

Wat doet VIPP Farmacie nu? 

In de eerste helft van 2023 worden over het inbouwen van Medicatieproces 9 en vernieuwing van de medicatiebewaking afspraken gemaakt met de AIS-leveranciers. Dit gebeurt vanuit het programma VIPP Farmacie, in afstemming met het landelijke programma Medicatieoverdracht. De huidige planning is dat deze leveranciers medio dit jaar zullen starten met het aanpassen van hun AIS.  

Wat gebeurt er ondertussen in de Kickstart? 

De Kickstartregio’s in Rijnmond en Friesland zijn volop bezig om in 2024 de informatiestandaard Medicatieproces 9 in gebruik te gaan nemen. In de samenwerkingsverbanden in deze regio’s nemen in totaal 13 zorgaanbieders, 10 verschillende leveranciers van zorginformatiesystemen en 3 leveranciers van PGO’s deel. Daarnaast brengen zij de impact op het ketenproces, zorgproces en de veranderingen in kaart. De penvoerders GERRIT en RijnmondNet richten een projectorganisatie in en er wordt gekeken naar de begeleiding en scholing die nodig is gedurende de Kickstart.  

De AIS-leveranciers die deelnemen aan de Kickstart, CGM, SmartMed en ChipSoft, maken nu een plan van aanpak en een ontwerpplan als voorbereiding op de aanpassing van de IT-systemen. In de Kickstart wordt Medicatieproces 9 beproefd in de praktijk. Vervolgens wordt de Kickstart eind 2024 afgerond en geëvalueerd. Zo worden de ‘lessons learned’ maximaal benut voor de implementatie bij alle sectoren in de rest van Nederland.